دانلود فایل با موضوع بررسی نقش طرح واره ­های ناسازگار اولیه درپیش ­بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان
گارانتی خرید

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

بازدیدها: 41

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 5.567 مگا بایت

تعداد صفحات فایل: 136

قیمت:
26,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
دانلود فایل با موضوع بررسی نقش طرح واره ­های ناسازگار اولیه درپیش ­بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان

فروشنده فایل

کد کاربری 29301
کاربر

دانلود فایل


با موضوع

  بررسی نقش طرح واره ­های ناسازگار اولیه درپیش ­بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان 

فایل بصورت ورد


تعداد صفحات:

136

در زیر بخش هایی از فایل دانلودی را مشاهده میفرمایید:

 

فهرست

عنوان                                                                صفحه

چکیده..................................................................................................................................................................................... 2

فصل اول: مقدمه پژوهش

1-1-مقدمه.............................................................................................................................................................................. 3

1-2-بیان مسأله....................................................................................................................................................................... 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................................................................ 7

1-4-اهداف پژوهش............................................................................................................................................................... 8

1-5- فرضیه های  پژوهش..................................................................................................................................................... 8

1-6-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها....................................................................................................................................... 9

فصل دوم : پیشنیه تحقیق

2-1- بخش اول:مبانی نظری پژوهش................................................................................................................................... 12

2-1-1- طرحواره های ناسازگار اولیه.................................................................................................................................. 12

2-1-2-  طرحواره :.............................................................................................................................................................. 13

2-1-3- ریشه های شکلگیری طرحواره............................................................................................................................... 15

2-1-4- طرحواره های ناسازگار اولیه.................................................................................................................................. 18

2-1-5- حوزه های طرحواره و طرحواره ناسازگار اولیه:..................................................................................................... 19

2-1-5-1- حوزه اول؛ بریدگی/طرد..................................................................................................................................... 19

2-1-5-2- حوزه دوم ؛ خودگردانی و عملکرد مختل........................................................................................................... 20

2-1-5-3- حوزه سوم: محدودیت های مختل....................................................................................................................... 21

2-1-5-4- حوزه چهارم،دیگر جهت مندی.......................................................................................................................... 22

2-1-5-5- حوزه پنجم:گوش به زنگی بیش از حد و بازداری.............................................................................................. 23

2-1-2- رفتارهای پرخطر..................................................................................................................................................... 24

2-1-2-1- موادمخدر و روان گردان.................................................................................................................................... 26

2-1-2-1-1- تعریف اعتیاد و ملاکهای تشخیص آن........................................................................................................... 26

2-1-2-1-2- عوامل زمینه ساز مستعد کننده اعتیاد.............................................................................................................. 28

1- عوامل مخاطره آمیز فردی............................................................................................................................................... 28

2- عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی......................................................................................................................... 30

3-  عوامل مخاطره آمیز اجتماعی......................................................................................................................................... 31

2-1-2-1-3- عوامل مؤثردرادامه مصرف :........................................................................................................................... 31

2-1-2-1-4- عوامل مؤثردرتداوم مصرف:.......................................................................................................................... 31

2-1-2-1-5- دیدگاههای مطرح روانشناختی در زمینه سوءمصرف مواد.............................................................................. 32

1- دیدگاه روان تحلیلی........................................................................................................................................................ 32

2- دیدگاه زیستی................................................................................................................................................................. 34

3- دیدگاه فرآیند متضاد....................................................................................................................................................... 34

4- دیدگاه الگوهای تقویت مثبت........................................................................................................................................ 35

5- نظریه یادگیری اجتماعی بندورا....................................................................................................................................... 35

6- دیدگاه الگوهای شرطی سازی و یادگیری...................................................................................................................... 36

2-1-2-1-6- نقش تکامل شخصیت در اعتیاد:..................................................................................................................... 36

2-1-2-1-7- نقش دوره نوجوانی در اعتیاد:........................................................................................................................ 37

2-1-2-1-8- نقش صفات شخصیتی در اعتیاد:.................................................................................................................... 38

2-1-2-1-9- دیدگاه اسلام در مورد اعتیاد.......................................................................................................................... 40

2-1-2-2- دخانیات.............................................................................................................................................................. 40

2-1-2-2-1- علل گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف سیگار......................................................................................... 41

2-1-2-3- مشروبات الکلی.................................................................................................................................................. 41

2-1-2-3-1- اثرات مشروبات الکل بر بدن:........................................................................................................................ 42

2-1-2-4- ایدز..................................................................................................................................................................... 43

2-1-2-4-1- آمار ایدز در ایران.......................................................................................................................................... 47

2-1-2-5- خشونت.............................................................................................................................................................. 49

2-1-2-5-1 نظریه های خشونت:......................................................................................................................................... 51

1- نظریه رفتار غریزی.......................................................................................................................................................... 51

2-  نظریه زیست محیطی....................................................................................................................................................... 52

3-  نظریه پالایش روانی........................................................................................................................................................ 52

4-  نظریه ناکامی- پرخاشگری.............................................................................................................................................. 53

5- نظریه مبادله..................................................................................................................................................................... 53

6- نظریه نظارت اجتماعی..................................................................................................................................................... 54

7- نظریه های کارکرد گرایی............................................................................................................................................... 54

8- نظریه منابع....................................................................................................................................................................... 55

9- نظریه سیستمی................................................................................................................................................................. 55

10- نظریه یادگیری اجتماعی................................................................................................................................................ 55

2-2- بخش دوم:مطالعات انجام شده داخلی وخارجی............................................................................................................ 56

2-2-1- سوابق مربوط به طرحواره های ناسازگار اولیه:....................................................................................................... 56

2-2-2- سوابق مربوط به رفتارهای پرخطر.......................................................................................................................... 58

فصل سوم:روش پژوهش

3-1- روش پژوهش............................................................................................................................................................. 65

3-2- جامعه آماری............................................................................................................................................................... 65

3-3- نمونه آماری................................................................................................................................................................ 65

3-4- ابزار پژوهش............................................................................................................................................................... 66

3-4-1- فرم كوتاه پرسشنامه طرح‎واره ها‎ی یانگ (YSQ-SF).......................................................................................... 66

3-4-2- پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر................................................................................................................ 67

3-5- روش اجرای تحقیق..................................................................................................................................................... 68

3-6- روش آماری............................................................................................................................................................... 68

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه.......................................................................................................................................................................... 71

4-2- توصیف داده ها........................................................................................................................................................... 71

4-3- تحلیل داده ای پژوهش................................................................................................................................................ 75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه............................................................................................................................................................................ 90

5-2- پیشنهادات پژوهش..................................................................................................................................................... 95

5-3-محددیت های پژوهش................................................................................................................................................. 95

فهرست منابع:..................................................................................................................................................................... 103

ضمائم................................................................................................................................................................................. 111

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول 2-1: موارد مبتلا به ایدز در ایران تا تیرماه 91........................................................................................................... 49

جدول 2-2: آمار ایدز در استان خراسان رضوی تا تاریخ 01/04/1391............................................................................... 48

جدول 2-3 :آمار ایدز در استان خراسان رضوی تا تاریخ 01/04/1391............................................................................... 48

جدول 2-4 :آمار ایدز در استان خراسان رضوی تا تاریخ 01/04/1391............................................................................... 49

جدول 4-1 : فراوانی و درصد نمونه دانشآموزان دختر و پسر بر اساس پایه تحصیلی........................................................... 71

جدول 4-2 : فراوانی و درصد نمونه دانش آموزان دختر و پسر بر اساس رشته تحصیلی...................................................... 72

جدول 4-5: فراوانی و درصد نمونه دانش آموزان بر اساس همزیستی با والدین................................................................... 73

جدول 4-3: مقایسه میانگین و انحراف استاندارد نمرات مربوط به طرحواره ناسازگار اولیه در دانش آموزان دختر و پسر. 74

جدول 4-4: مقایسه میانگین و انحراف استاندارد نمرات مربوط به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دختر و پسر............ 75

جدول 4-5: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر دانش آموزان          75

جدول 4-6: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی رهاشدگی/بی ثباتی  و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 76

جدول 4-7: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی بی اعتمادی/بدرفتاری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 77

جدول 4-8: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی محرومیت هیجانی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 77

جدول 4-9: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی نقص/شرم و رفتارهای پرخطر دانش آموزان           78

جدول 4-10: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 79

جدول 4-11: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی وابستگی/بی کفایتی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 79

جدول 4-12: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی آسیب پذیری نسبت به زیان وبیماری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان........................................................................................................................................................................ 80

جدول 4-13: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی گرفتار/ خود تحول نیافته و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 81

جدول 4-14: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی شکست  و رفتارهای پرخطر دانش آموزان  81

جدول 4-15: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی استحقاق/بزرگ منشی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 82

جدول 4-16: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی خویشتن داری / خودانضباطی ناکافی  و رفتارهای پرخطر دانش آموزان........................................................................................................................................................................ 82

جدول 4-17: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی اطاعت و رفتارهای پرخطر دانش آموزان     83

جدول 4-18: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی ازخودگذشتگی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان        84

جدول 4-19: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی بازداری هیجانی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان       84

جدول 4-20: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی سرسختانه/عیب جویی افراطی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان............................................................................................................................................................................................. 85

جدول 4-21:نتایج حاصل از رگرسیون ساده  و گام به گام.................................................................................................. 86

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار4-1: درصد نمونه دانش آموزان پسر و دختر بر اساس پایه تحصیلی.. 74

نمودار4-2: درصد نمونه دانش آموزان پسر و دختر بر اساس رشته تحصیلی.. 72

نمودار4-3: درصد نمونه دانش آموزان پسر و دختر بر اساس همزیستی با والدین.. 73

 

چکیده

طرحواره های ناسازگار به عنوان زیرساخت های شناختی منجر به تشكیل باورهای غیرمنطقی می شوند هنگامی كه طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند سطوحی از هیجان منتشر می­شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشكال مختلفی از آشفتگی­های روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم توانایی شغلی، سوء مصرف مواد، تعارضات بین فردی و مانند آن می­شود با توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر در نظر دارد به خاطر گستردگی و ارتباط نزدیكی كه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر وجود دارد به طور جامع این دو متغیر را در رابطه با هم مورد بررسی قرار دهد.

نمونه تحقیق 415 دانش آموز مقاطع سوم متوسطه و پیش دانشگاهی شهرستان فریمان (204پسر، 211دختر)را دربر می گیرد که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.برای سنجش خطر پذیری از مقیاس خطرپذیری محقق ساخته(رجایی،شفیعی،1391) و برای سنجش طرحواره ناسازگار اولیه از پرسشنامه کوتاه طرحواره یانگ استفاده شد.

نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین مؤلفه های طرحواره  ناسازگار اولیه با رفتارهای پرخطر وجود دارد.همچنین مؤلفه های آسیب پذیری از بیماری(26/0)،محرومیت هیجانی(33/0)،وابستگی عاطفی (36/0)،استحقاق/بزرگ منشی(39/0)،خویشتن­داری(4/0) و معیار سرسختانه(41/0) بیشترین واریانس رفتارهای پرخطر را در دانش آموزان تبیین می سازد.


کلیدواژه: طرحواره ناسازگار اولیه،رفتارهای پرخطر،

 

      فصل اول مقدمه پژوهش

 

1-1-مقدمه

نوجوانی یکی از دشوارترین، تنش زاترین و در عین حال هیجان انگیزترین دوره زندگی، هم برای خود نوجوان و هم والدین و مربیان به شمار می آید. در خلال این دوره، لذت ناشی از استقلال و خودمختاری، صمیمیت، خوش بینی و امید به آینده از زمره لذات جدیدی هستند که قبل از آن  تجربه نشده اند.

تغییرات روانی اجتماعی، شناختی و بیولوژیكی در دورة نوجوانی، فرصت­های تحولی بی­شماری را برای نوجوان فراهم می­كند تا در رفتارهایی درگیر شود كه به طور ضمنی، در اتخاذ سبك زندگی همراه با سلامت و یا به خطر انداختن سلامت اهمیت دارد (هریس، دانکن و بایس جولی، 2002 ). از طرفی، نوجوانان به كشف موقعیت های مخاطره ای تمایل دارند و این امر ظرفیت آنها را برای نداشتن زندگی طولانی و حتی مرگ بالا برده است (استویبر و گاد، 1995).

 كركمر و گرین (2000) مخاطره جویی را تمایل برای درگیر شدن در رفتارهایی می دانند كه تهدید آمیز است یا به سلامت ذهنی و فیزیكی شخص آسیب می رساند. درباره‌ی این که چه عواملی باعث می‌شود بعضی افراد میل به رفتارهای پرخطر داشته باشند، نظریه‌های مختلفی وجود دارد.

طرحواره­ها، هسته اصلی خودپنداره­ی فرد را تشکیل می­دهند و پردازش اطلاعات فرد را درباره خود، دنیا و دیگران هدایت می­کنند. طبق نظریه یانگ طرحواره­های ناسازگار اولیه موضوعات ثابت، فراگیر و پایداری هستند که از خاطرات، هیجان­ها، شناخت­ها و احساس­های بدنی تشکیل شده­اند. این طرحواره­ها از طریق تعامل خلق و خوی کودک با تجربیات منفی و مداوم وی شکل می­گیرند و به سازگاری فرد با خانواده یا محیطش کمک می­کنند. اما، این طرحواره­ها در دوران­های بعدی زندگی ممکن است ناسازگارانه باشند، زیرا طرحواره­ها انعطاف­ ناپذیر و در مقابل تغییر مقاوم هستند.این طرحواره ها باعث تحریک افکار خودآیند منفی و ناراحتی روانی شدیدی می­شوند. به این ترتیب، طرحواره­ها ممکن است هسته­ی اصلی آسیب­شناسی در بسیاری از اختلالات باشند(فتی و همکاران، 1388).

از آن جا كه طرح­واره­ها نیز بنیادهای شناختی فرد را تشكیل داده و می­توانند رفتارهای فرد را شكل داده و به آن سمت و سو دهند، لذا می­توان بین طرحواره­های ناسازگار اولیه به عنوان بخش زیرین و سخت شناختهای افراد كه اغلب در دوره های تحولی رشد شكل گرفته­اند، با رفتارهای ناسازگارانه در مقاطع بعدی رشد افراد، رابطه برقرار نمود طرحواره­ها از جمله علل فردی و روانشناختی است كه در مطالعه­ی وابستگی به مواد از اهمیت ویژه ای برخوردارند، طرحواره­ها موجب سوگیری در تفسیرهای فرد از رویدادها شده و این سوگیریها خود را به صورت نگرشهای تحریف شده، گمانه­های نادرست، اهداف و چشمداشت­های غیر واقع­بینانه نشان می­دهند، طرحواره­های ناسازگار اولیه، الگوها یا درونمایه­های عمیق و فراگیری هستند كه به رابطه­ی فرد با خود یا دیگران ارتباط دارند و به شدت ناكارآمد هستند(حقیقت منش،1386).

در این پژوهش به بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان مقاطع سوم  متوسطه و پیش دانشگاهی شهرستان فریمان پرداخته شده است.

1-2-بیان مسأله

در عصر حاضر به علت پیشرفت های فناوری و تأثیر مستقیم آن برکیفیت زندگی انسان، پرداختن به مسئله سلامت و عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت ویژه­ای یافته است و تأمین سلامتی افراد جامعه یکی از مهمترین مسائل اساسی در هر کشوری محسوب می شود(نیدوو،2000).

یکی ازموارد جدی تهدیدکننده سلامت که در سال­های اخیر با توجه به تغییرات سریع اجتماعی، ازسوی سازمان­های بهداشتی، مجریان قانون و سیاست­گذاران اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات موجود در جامعه مورد توجه قرارگرفته است شیوع رفتارهای ­پرخطر در میان اقشار مختلف می­باشد (پورافکاری ،1383). به عنوان مثال پیش بینی شده است که تا سال 2030 تنها میزان بیماری­ها و مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات به رقم ده میلیون نفر در سال برسد (اسلاسکی، 2004).

Stoiber & Good

Krcmar & Greene

nidroo

Slusky

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
فرم های خام ابتدایی و دبیرستان
فرم های خام ابتدایی و دبیرستان

پاسخ فعالیت صفحه 48 عربی نهم
پاسخ فعالیت صفحه 48 عربی نهم

دانلود کاربرگ با موضوع عید قربان
دانلود کاربرگ با موضوع عید قربان

نمره گذاری دستی تست میلون - کلید نمره گذاری آزمون میلون
نمره گذاری دستی تست میلون - کلید نمره گذاری آزمون میلون

دانلود کاربرگ با موضوع امام حسن
دانلود کاربرگ با موضوع امام حسن

دانلود کاربرگ با موضوع عید نوروز
دانلود کاربرگ با موضوع عید نوروز

کاربرگ ولادت امام حسین
کاربرگ ولادت امام حسین

پکیج 9 درس پزوهی مدیران کلاس ششم ابتدایی
پکیج 9 درس پزوهی مدیران کلاس ششم ابتدایی

پکیج 45 فایل درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی
پکیج 45 فایل درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی

پکیج شماره سه تعداد 10 فایل گزارش تخصصی
پکیج شماره سه تعداد 10 فایل گزارش تخصصی

پکیج 9 گزارش تخصصی فرهنگیان
پکیج 9 گزارش تخصصی فرهنگیان

پکیج 30 فایل گزارش تخصصی با کیفیت و قابل ویرایش
پکیج 30 فایل گزارش تخصصی با کیفیت و قابل ویرایش

تعداد 100 فایل اقدام پژوهی (شماره 1)
تعداد 100 فایل اقدام پژوهی (شماره 1)

70 فایل تجربیات فرهنگیان با فرمت ورد قابل ویرایش
70 فایل تجربیات فرهنگیان با فرمت ورد قابل ویرایش

پکیج 15 فایل طرح جابر
پکیج 15 فایل طرح جابر

کسب درآمد دائم بدون نیاز به سرمایه گذاری! با سیستم فروشگاه دهی سل یو کسب درآمد کنید.