دیگ بخار شامل
گارانتی خرید

دسته بندی: مکانیک

بازدیدها: 6

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 2.317 مگا بایت

تعداد صفحات فایل: 80

قیمت:
13,200 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
دیگ بخار

فروشنده فایل

کد کاربری 7218
کاربر

 

فصل اول : ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎ

1-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎرف ﺑﻮﯾﻠﺮ 

2-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﮑﻞ آب و ﺑﺨﺎر

 3-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺘﺎﻟﻮژﯾﮑﯽ

 4-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ

5-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ

6-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر ﮐﻮره ﺑﻮﯾﻠﺮ

7-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع اﺣﺘﺮاق

8-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﺑﻮﯾﻠﺮ

9-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮﻧﻮع ﺳﯿﺎل ﻋﺎﻣﻞ

10-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن ﺳﯿﺎل ﻋﺎﻣﻞ

 11-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻧﺎم ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻮﯾﻠﺮ

12-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﯾﻠﺮ

 13-1- ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﻮﯾﻠﺮ از روی ﻧﻤﻮدار

ﻓﺼﻞ دوم : اﻧﻮاع ﺑﻮﯾﻠﺮ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ

 1-2- دﯾﮓ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ 

2-2- دﯾﮓ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی 

1-2-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎی ﻓﺎﯾﺮﺗﯿﻮب

 1-1-2-2- اﻧﻮاع ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎی ﻓﺎﯾﺮﺗﯿﻮب

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎی واﺗﺮ ﺗﯿﻮب

 1-2-2-2- اﻧﻮاع ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎی واﺗﺮﺗﯿﻮب

3-2- ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ و اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ 

1-3-2- دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ

 2-3-2- دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن اﺟﺒﺎری

 1-2-3-2- ﺑﻮﯾﻠﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن اﺟﺒﺎری و زﯾﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ درام

  2-2-3-2- ﺑﻮﯾﻠﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن اﺟﺒﺎری و زﯾﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﯾﮑﺒﺎر ﮔﺬر

 4-2- دﯾﮓ ﻫﺎی ﭘﮑﯿﺞ

5-2- ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب دﯾﮓ ﺑﺨﺎر

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺟﺰای دﯾﮓ ﺑﺨﺎر

 1-3- ﻣﺪارﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

 1-1-3- ﻣﺪار آب و ﺑﺨﺎر و اﺟﺰای آن

 1-1-1-3- ﮐﻮره

2-1-1-3- ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ آب ﺑﻮﯾﻠﺮ

  3-1-1-3- ﭘﻤﭗ ﺗﻐﺬﯾﻪ آب ﺑﻮﯾﻠﺮ

 4-1-1-3- ری ﻫﯿﺘﺮﻫﺎ

5-1-1-3- اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر

6-1-1-3- ﭘﯿﺶ ﮔﺮم ﮐﻦ دوار ﯾﺎ ﯾﺎﻧﮕﺴﺘﺮوم

 7-1-1-3- دی ﺳﻮﭘﺮﻫﯿﺘﺮﻫﺎ

8-1-1-3- ﺷﯿﺮﻫﺎی اﻃﻤﯿﻨﺎن

2-1-3- ﻣﺪار ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا و اﺟﺰای آن

  1-2-1-3- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﻮاع آن

 2-2-1-3- ارزش ﺣﺮارﺗﯽ 

3-2-1-3- اﺣﺘﺮاق و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن

 4-2-1-3- ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق

5-2-1-3- راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق

2-3- ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ و اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ

1-2-3- ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﺗﺒﺨﯿﺮی

2-2-3- ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﭘﻮدر ﮐﻨﻨﺪه

 3-2-3- ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ

3-3- ﺑﺎزده ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : رﺳﻮﺑﺎت و ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ در دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

  1-4- رﺳﻮﺑﺎت و ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ در دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر 

2-4- ﺷﺴﺘﺸﻮی دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر 

3-4- روش ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻄﻮح ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

 1-3-4- روش دﺳﺘﯽ

2-3-4- روش ﮐﺎﺗﺪﯾﮏ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﻧﺼﺐ ، راه اﻧﺪازی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

 1-5- ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

2-5- راه اﻧﺪازی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

1-2-5- ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻗﺒﻞ از راه اﻧﺪازی

2-2-5- ﭘﺮﮐﺮدن دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر 

3-2-5- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل وزش دﯾﮓ ﺑﺨﺎر

4-2-5- ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺒﮏ ) آﺗﺶ زا 

5-2-5- ﺗﺨﻠﯿﻪ از زﯾﺮ دﯾﮓ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

6-2-5- ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻋﺎدی ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ واﺣﺪ

7-2-5- ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ

8-2-5- ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن اﺿﻄﺮاری واﺣﺪ

9-2-5- راه اﻧﺪازی دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﮔﺎزﺳﻮز

10-2-5- ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﮔﺎزﺳﻮز

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﯽ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

 1-6- ﮐﻨﺘﺮل دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

1-1-6- ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر

2-1-6- ﮐﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺨﺎر

3-1-6- ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا

4-1-6- ﮐﻨﺘﺮل آب ﺗﻐﺬﯾﻪ

2-6- ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر 

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

  1-7- ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر 

2-7- ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر 

3-7- ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﮓ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﻓﻮ

 1-3-7- ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

2-3-7- ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

3-3-7- آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

  4-3-7- اﻧﺒﺎر و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد 

5-3-7- آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﮐﻨﺘﺮل آﻧﺎﻟﯿﺰ ذوب 

6-3-7- ﺗﻬﯿﻪ ذوب دﯾﮓ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ذوب رﯾﺰی

 7-3-7- ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮔﯿﺮی دﯾﮓ ﻫﺎ

8-3-7- ورﻗﮑﺎری و ﻧﻘﺎﺷﯽ 

9-3-7- ﺗﺨﻠﯿﻪ دﯾﮓ ﻫﺎ از ﻣﺎﺳﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

10-3-7- ﺗﺴﺖ ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﭘﺮه ﻫﺎ

11-3-7- ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎری ﭘﺮه ﻫﺎ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ 

12-3-7- ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر 

13-3-7- ﺗﺤﻮﯾﻞ دﯾﮓ ﭼﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه 

14-3-7- ﺑﺎزرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ در ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻓﻨﻮن آﻣﺎری در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﻓﻮ

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ : ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

 1-8- ﻧﮕﻬﺪاری دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

1-1-8- ﻧﮕﻬﺪاری دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ روش ﺧﺸﮏ

2-1-8- ﻧﮕﻬﺪاری دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ روش ﺗﺮ 

2-8- ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺣﺘﺮاق در دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

  3-8- رﻓﻊ ﻋﯿﻮب در دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

 

 

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
تحقیق، اصول تراش پیچ و مهره، در قالب ورد،33 صفحه
تحقیق، اصول تراش پیچ و مهره، در قالب ورد،33 صفحه

پاورپوینت، اصول تراش پیچ و مهره، 50 اسلاید،powerpoint
پاورپوینت، اصول تراش پیچ و مهره، 50 اسلاید،powerpoint

قالب پاورپوینت آماده مکانیک
قالب پاورپوینت آماده مکانیک

تعمیر و نگهداری کمپرسورهای پیستونی
تعمیر و نگهداری کمپرسورهای پیستونی

تعمیر و نگهداری پمپ ها
تعمیر و نگهداری پمپ ها

چهار گام برای اصلاح مشکل سافت فوت
چهار گام برای اصلاح مشکل سافت فوت

چیلرهای جذبی
چیلرهای جذبی

توربین های بخار
توربین های بخار

آشنایی مقدماتی با نیروگاه بخار
آشنایی مقدماتی با نیروگاه بخار

احتراق و کوره ها
احتراق و کوره ها

محاسبات پمپ، توربین و کمپرسور
محاسبات پمپ، توربین و کمپرسور

جزوه خشک کن ها
جزوه خشک کن ها

کمپروسورهای رفت و برگشتی
کمپروسورهای رفت و برگشتی

روغن های روانکار صنعتی
روغن های روانکار صنعتی

جزوه آشنایی با دستگاه های ثابت
جزوه آشنایی با دستگاه های ثابت

کسب درآمد دائم بدون نیاز به سرمایه گذاری! با سیستم فروشگاه دهی سل یو کسب درآمد کنید.