مطالعات موزه آب در قالب word و در 137 صفحه به عنوان یک پروژه  کامل و جامع
گارانتی خرید

دسته بندی: معماری

بازدیدها: 44

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 7.221 مگا بایت

تعداد صفحات فایل: 137

قیمت:
8,800 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
مطالعات موزه آب در قالب word

فروشنده فایل

کد کاربری 21910
کاربر

مطالعات موزه آب در قالب word و در 137 صفحه به عنوان یک پروژه کامل و جامع شامل موارد زیر می باشد:

چکیده

مقدمه

فصل اول

بخش اول: مبانی نظری

آب وجایگاه آن

ممفهوم نمادین آب در اساطیر كهن

گوهروجودی وویژگی های آناهیتا

آب از دیدگاه قرآن كریم

آب در مذاق حافظ

آب وچرخش سال

آب وبلاگردانی

آب ،نمادبركت

آب ودرمان

آب چهل یاسین

آب تفال و حاجت خواهی

بخش دوم: نقش آب در طبیعت

آب در طبیعت

انسان وآب

آب شیرین

آب درصنعت

كسب انرژی از آب

آب وحمل ونقل

تصفیه و توزیع آب

آب وآلودگی

بخش سوم:

آب درزندگی روزمره

آب ومسئولیت های آن

بخش چهارم:آب ومعماری

عناصرمرتبط باآب در معماری

آموزش وكودك وآب

بخش پنجم:

ایده ها و مفاهیم كلی در طرح موزه آب

موزه و عملكرد آن

فصل دوم

بخش اول: جایگاه آب و جلوه های آن در معماری . . . . . . . ....... 23

1-1-2 معبد آناهیتا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. - 23

2-1-2 چهل ستون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ - 23

3-1-2 پل خواجو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ - 23

4-1-2 سی وسه پل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ - 24

5-1-2 شاهزاده ماهان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. - 24

بخش دوم: بررسی نمونه های مشابه داخلی . . . . . . . . . . . . . ............. 25

1-2-2 موزه هنرهای معاصر تهران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... - 25

2-2-2 باغ موزه آب قلهك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... - 28

3-2-2 موزه آب یزد)كركسیونی( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... - 42

بخش سوم: نمونه خارجی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 44

1-3-2 موزه آب هلندآرنهوم)كركسیونی وكاربردی( . . . . . ..... - 44

2-3-2 موزه آب مورسیا)اسپانیا( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... - 44

3-3-2 موزه تاریخی سیامیك)ژاپن( . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. - 45

4-3-2 پارك تفریحی آبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... - - 46

فصل سوم:

بخش اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ 46

1-1-3 بررسی،تجزیه وتحلیل نیازهای پروژه . . . . . . . . . . . ........... - 46

2-1-3 برنامه ریزی سرای هستی بخش . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. - 48

3-1-3 ساختار عملكردی موزه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ - 49

4-1-3 بررسی عملكردها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. - 50

5-1-3 حوزه معرفی و آموزش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... - 50

6-1-3 گالری ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ - 51

7-1-3 واحد روابط عمومی و اموربین الملل . . . . . . . . . . . ........... - 51

8-1-3 امورآموزش وتبلیغات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... - 52

9-1-3 آب وكودك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ - 52

10-1-3 حوزه پژوهشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... - 52

11-1-3 حوزه خدمات رفاهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... - 53

12-1-3 حوزه مالی واداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... - 53

13-1-3 واحد حفاظت ومرمت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... - 54

13-1-3 واحد حفاظت ومرمت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... - 54

بخش دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ 55

1-2-3 نمودار وروابط اجزاءداخلی ساختمان . . . . . . . . . . . ........... - 55

2-2-3 انتخاب سیستم سازه های بهینه . . . . . . . . . . . . . . . . ................ - 62

فصل چهارم: طراحی موضوع

بخش اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ 63

1-1-4 لزوم تحلیل سایت پروژه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... - 63

2-1-4 شناخت وتحلیل سایت پروژه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... - 63

3-1-4 شهرتهران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................................ - 64

4-1-4 تقسیمات سیاسی استان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ - 65

5-1-4 جغرافیای طبیعی استان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... - 66

6-1-4 پوشش گیاهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ - 66

7-1-4 زمین شناسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................ - 66

8-1-4 حركات فعال زمین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ - 67

9-1-4 حركات فعال زمین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ - 67

بخش دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................................ 68

1-2-4 حركات فعال زمین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ - 68

1-2-4 شناخت منطقه - 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 68

2-2-4 پتانسیل های توسعه منطقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... - 69

3-2-4 وضعیت اقلیم وهواشناسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... - 70

4-2-4 مشخصات جغرافیایی واقلیم منطقه - 22 شهرتهران . . . ... 71

5-2-4 طرح تفصیلی منطقه - 22 شهرتهران . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 73

6 2 4 امكانات منطقه - - - 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 73

7-2-4 دریاچه پارك چیتگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... - 74

8-2-4 شبكه دسترسی به منطقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... - 74

9-2-4 بافت قدیم منطقه - 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 76

10-2-4 شهرك های موجود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ - 77

11-2-4 بافت جدید منطقه - 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 77

12-2-4 تراكم جمعیت ومسكن در منطقه - 22 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 78

بخش سوم)به سوی طراحی( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 79

1-3-4 سایت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ................................ - 79

2-3-4 عبورومروردرسایت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ - 79

3-3-4 ورودی های سایت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. - 79

4-3-4 ورودی به بنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... - 79

5-3-4 مراكز فرهنگی اطراف سایت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... - 80

6-3-4 درختان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ................................ - 80

7-3-4 آب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ................................ - 80

بخش چهارم:چگونگی شكل گیری حجم معماری . . . . . . . . . . . . . . .............. 81

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ................................ 83__

 

 

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پاورپوینت، سقف کاذب و انواع آن، 44 اسلاید، powerpoint
پاورپوینت، سقف کاذب و انواع آن، 44 اسلاید، powerpoint

تحقیق، جلوه هایی از کاربرد سنگ در معماری، در قالب ورد،42 صفحه
تحقیق، جلوه هایی از کاربرد سنگ در معماری، در قالب ورد،42 صفحه

پاورپوینت، نقش سنگ در معماری داخلی و خارجی ساختمان، 49 اسلاید،powerpoint
پاورپوینت، نقش سنگ در معماری داخلی و خارجی ساختمان، 49 اسلاید،powerpoint

پاورپوینت تعریف موزه و بررسی موزه هنرهای عالی آتلانتا، 104 اسلاید،powerpoint
پاورپوینت تعریف موزه و بررسی موزه هنرهای عالی آتلانتا، 104 اسلاید،powerpoint

مقاله دیوار هوشمند، ساخت دیوار بتنی شفاف با قابلیت تغییر رنگ (پاورپوینت)
مقاله دیوار هوشمند، ساخت دیوار بتنی شفاف با قابلیت تغییر رنگ (پاورپوینت)

قالب پاورپوینت حرفه ای معماری
قالب پاورپوینت حرفه ای معماری

دانلود فایل پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی
دانلود فایل پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی

دانلود فایل پاورپوینت عنوان محافظت از پی، منشاء، پیشرفت و توسعه آن
دانلود فایل پاورپوینت عنوان محافظت از پی، منشاء، پیشرفت و توسعه آن

دانلود فایل پاورپوینت درس ساختمان های گسسته
دانلود فایل پاورپوینت درس ساختمان های گسسته

نمونه سوالات امتحانی تشریحی پایان ترم ساختمان 1 با پاسخنامه تشریحی
نمونه سوالات امتحانی تشریحی پایان ترم ساختمان 1 با پاسخنامه تشریحی

پاورپوینت نمودارهای اقلیمی شهر بوشهر
پاورپوینت نمودارهای اقلیمی شهر بوشهر

دانلود جدول نازک کاری
دانلود جدول نازک کاری

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیا برج رسگت ساری مازندران به همراه نقشه های اتوکدی
مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیا برج رسگت ساری مازندران به همراه نقشه های اتوکدی

طراحی مجموعه گردشگری با استفاده از الگوی معماری گرگان
طراحی مجموعه گردشگری با استفاده از الگوی معماری گرگان

دانلود نقشه اتوکد سقف کاذب ترکیب تایل60*60 کناف و پانل R.G، دامپا، رابیتس و گچ برگ
دانلود نقشه اتوکد سقف کاذب ترکیب تایل60*60 کناف و پانل R.G، دامپا، رابیتس و گچ برگ

کسب درآمد دائم بدون نیاز به سرمایه گذاری! با سیستم فروشگاه دهی سل یو کسب درآمد کنید.