close

ایمیل

رمز عبور

نوع پنل

فراموش کردن رمز عبور؟

نگرش اسلام به شخصیت زن یا مرد را هر گز نمی توان تنها با مراجعه به قوانین مر بوط در مواردی نظیر ارث ، دیه ، مهریه ، نفقه ، شهادت، قضاوت ،، ولایت ، حضانت ، و حق طلاق دریافت و قضاوت نمود
گارانتی خرید

دسته بندی: معارف اسلامی

بازدیدها: 34

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 18 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل: 11

قیمت:
9,350 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
دانلود تحقیق نگرش اسلام به شخصیت زن

فروشنده فایل

کد کاربری 8067
کاربر

مقدمه

نگرش اسلام  به شخصیت زن  یا مرد را هر گز  نمی توان تنها با مراجعه  به قوانین  مر بوط  در مواردی نظیر : ارث ، دیه ، مهریه ، نفقه ، شهادت، قضاوت ،، ولایت ، حضانت ، و حق طلاق   دریافت  و قضاوت نمود  چرا كه  منشا ء  بسیاری  از بد فهمی ها همین مقا یسه  های سطحی  است بدون آنكه  بر مبنای حقوق  اسلامی  و حقوق سكو لاریتی  توجه شود .

 بیاد های اندیشه سكو لاریسم  حكومتی بر او ما نیسم  وانسان محوری است  با تعریف خا ص از انسان و جهان  پیوند خورده و بر سر تا سر فرهنگ و اقتصاد ، سیا ست ، حقوق و ادبیات گروه بی شماری تا ثیر گذاشت  باید با ینیاد ها و اندیشه اسلامی  نسبت به انسان و جهان مقا یسه شود  و تنها از این طریق است  كه انسان شناسی  اسلامی ومادی  از یكدیگر  باز شناخته  می شوند ، جا یگاه و بهای انسان  در هر دو نگرش معلوم می گردد  . همچنین  هد فمندی آفرینش  و جهان  و اینكه  ؟ هستی ابتدا و انتهایی دارد رو شنا می گردد و مهم تر از همه پذیرش یا رد را بطه  میان عالم  تشریح (حقوق) و عالم تكوین تمیز داده می شود  و عدا لت  كه یكی  از مهمترین  مبانی حقوق است  جا یگاه خویش را باز می یابد

اگر رابطه میان حقوق  و هدفمندی  طبیعت پذیرفته  شود ، هر جا كه خلقت با رو شن بینی  و هد فمندی ، استعدادی را  در  مو جودی  قرار داده  است  این سیستم و نظام حقوقی آن  استعداد را بعنوان  یك سند به رسمیت می شنا سد و آنرا   اییده ی حق می اند .  در مرد انسان به دنبال هر  استعدادی حقی پدید می آید  و اگر كسی  برای این  حق مطا لبه سند  و مدركی  نماید معتبر ترین  مدرك و سند نظام  آ فرینش  و خلقت  است ،  در اینجا حقوق  زن  در  اسلام را  در 3 محور سا ختار   و مبا نی ، تفا وتها ؟؟ بررسی خوا هیم نمود .


 فصل اول سا ختار مبانی

 الف: سا ختار :  درك  درست  و جامع از شخصیت زن  در اسلام  مبتنی بر مجمو عه ای  از نظا مهاست .

1-نظام تو صیفی زن :  كه به تو صیف واقعیت  های  شخصیت زن  در ابعاد  گو نا گون  می پردازد . گزاره ها در این نظام  تنها به جنبه ها "هست"و"نیست" می پر دازد و بطور مستقیم  به سایر جنبه های شخصیت زن  تو جه می كند  واز آنجا كه  گاه  این  گزاره ها عموما  به بیان امور تكوینی زن  می پر دازد  از آن  به"  نظام تكوینی  " زن یاد می شود .

 وگاه به این دلیل كه عمدتا  به جنبه های اعتقادی (هستی شناسی ، انسان شناسی ،و جهان شناسی)اختصاص دارد . آنرا "نظام اعتقادی" می نامند .

2- نظام ارزشی زن :  مجمو عه  گزار ه هایی كه بهجنبه  های ارزشی شخصیت زن  پرداخته و جایگاه  رفتار واكنش و روحیه زن  را تعیین می كند كه عمدتا  از خوب یا بد بودن ،  زیبایی یا زشتی یك عمل ، اندیشه یا انگیزه  سخن می گوید . هر چند گاهی اوقات  نظام  نظام ارزشی از حفره  اخلاق  در تعریف سنتی فراتر می رود  گ

اه آنرا نظام  اخلاقی نیز می نامیم .

 3- نظام حقوقی زن :  مجموعه گزاره هایی كه یا تكلینی  را بر عهده  زن یا  بر عهده  دیگران  به سود زن  قرار می دهد . كه از ؟؟ باید ونباید  است  وچون  مو ضع گیری  خا صی  را در ارتباط  با زن  ایجای  می كند  می توان آنرل "نظام   " نیز نامید نمودار 1 نظام جامع  شخصیت  زن در اسلام         

 با تا مل  و تحقیق در هر یك از سه نظام  می توان گفت هر یك  از سه نظام در درون  خود سه نظام كو چكتر  را در بر می گیرند  كه گو یای سه بعد شخصیتی زن  است  فردی ، خانوادگی  و اجتما عی  بنا بر این  سه خرده نظام شخصیتی  داریم (نظام شخصیتی فردی ، خانوا دگی و اجتما عی )

نمودار (2) تر كیب بندی  نظام  جا مع شخصیت  زن    اسلام برای هر یك از ابعاد فردی خا نوادگی  و اجتما عی  زنان نیز محو ر های  جزئی تر ی را مطرح  سا خته است

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پاورپوینت احادیث اخلاقی امام حسن (ع)
پاورپوینت احادیث اخلاقی امام حسن (ع)

دانلود پاورپوینت سواد رسانه ای
دانلود پاورپوینت سواد رسانه ای

دانلود پاورپوینت سواد رسانه ای
دانلود پاورپوینت سواد رسانه ای

نقش حجاب در استحکام خانواده و تربیت فرزندان
نقش حجاب در استحکام خانواده و تربیت فرزندان

دانلود پاورپوینت ازدواج موفق
دانلود پاورپوینت ازدواج موفق

دانلود پاورپوینت فضای مجازی و تهدیدها
دانلود پاورپوینت فضای مجازی و تهدیدها

دانلود پاورپوینت فضای دیجیتال و مجازی کودکان و نوجوانان
دانلود پاورپوینت فضای دیجیتال و مجازی کودکان و نوجوانان

اصول و نقش حیا و حجاب در تربیت فرزندان در خانواده
اصول و نقش حیا و حجاب در تربیت فرزندان در خانواده

دانلود پاورپوینت ازدواج موفق
دانلود پاورپوینت ازدواج موفق

دانلود پاورپوینت فضای مجازی و تهدیدها
دانلود پاورپوینت فضای مجازی و تهدیدها

دانلود پاورپوینت فضای دیجیتال و مجازی کودکان و نوجوانان
دانلود پاورپوینت فضای دیجیتال و مجازی کودکان و نوجوانان

نماز و انواع آن، تاثیر آن بر زندگی انسان
نماز و انواع آن، تاثیر آن بر زندگی انسان

پاورپوینت دفاع مقدس
پاورپوینت دفاع مقدس

دانلود پاورپوینت آشنایی با خانواده مقام معظم رهبری
دانلود پاورپوینت آشنایی با خانواده مقام معظم رهبری

دانلود پاورپوینت اسلام هراسی فیلم های آمریکایی
دانلود پاورپوینت اسلام هراسی فیلم های آمریکایی

کسب درآمد دائم بدون نیاز به سرمایه گذاری! با سیستم فروشگاه دهی سل یو کسب درآمد کنید.